OksanenIlona Politiikkaa vaiko mitä?

Ja lopputulos oli?

6 Yhteenveto Seuraavassa on yhteenveto raportissa esitetyistä suosituksista, joilla voitaisiin ennalta ehkäistä perhesurmia. 1. Otetaan huomioon huollettavana olevien lasten osalta hoidon ja tuen tarve aikuiselle annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluissa. (Lastensuojelulaki 417/2008 10§) 2. Otetaan käyttöön systemaattinen väkivaltakokemusten kartoitusväline sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 3. Otetaan käyttöön parisuhdeväkivallan uusiutumisen riskinarviointi (MARAK) aina, kun asiakas kertoo väkivallasta tai sen uhasta. Lainsäädäntöön sisällytetään velvollisuus riskinarvioinnista. 4. Tehostetaan väkivallan tekijöiden ohjaamista väkivallan katkaisuohjelmiin ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Huolehditaan, että palveluja on riittävästi. 5. Kannustetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa tekemään lastensuojeluilmoituksia ja ennakollisia lastensuojeluilmoituksia. (Lastensuojelulaki 12.2.2010/88 25§ ja 25c§) 6. Tehostetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien käyttöä ja niiden seurantaa, kun vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 34–35§ ja lastensuojelulaki 30.12.2010/1380 36§) 7. Kannustetaan lastensuojelu työntekijöitä tekemään rikosilmoituksia lapsiin kohdistuneesta väkivallasta poliisille. (LSL 25 d §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 17–18§) 8. Tuomareille, lastenvalvojille, tapaamispaikkojen työntekijöille ja olosuhdeselvityksiä valmisteleville annetaan koulutusta lasten huolto- ja tapaamisasioista, parisuhdeväkivallan luonteesta, vaikutuksista avioerotilanteissa, lasten huollosta ja tapaamisista sopimisesta sekä turvallisuusriskin arvioinnista näissä tilanteissa. Koulutuksessa tulisi ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuriset taustat. 9. Luodaan selkeä toimintamalli lastenvalvojille väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen, puuttumiseen ja huomioimiseen. Työntekijöillä tulee olla tietoa, mihin asiakasperhe ohjataan tuen piiriin. 10. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksessa lisätään lakiin säännökset kunnan velvollisuudesta järjestää tukea ja valvontaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa tarkoitettuihin lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin. 11. Tietoa miehille kohdennetusti erosta - mitä pitäisi tehdä, mihin olla yhteydessä, miten asiat kulkevat ja mistä saisi keskustelutukea niiden tunteiden läpikäymiseen, mitä ero heissä aiheuttaa. 12. Tapaamispaikkojen työntekijöille annetaan koulutusta väkivallan puheeksi ottamisesta, ohjaamisesta muihin palveluihin, kuten väkivallan katkaisuohjelmiin ja akuutista tuesta. 13. Tarkennetaan lastensuojelun toimintavelvoitetta ja sen soveltamista tilanteissa, joissa epäily lastensuojelun tarpeesta liittyy huoltajien väliseen riitaan lapsen huollosta ja tapaamisista. 14. Kehitetään lainsäädäntöä moniammatilliseen työskentelyyn. 15. Kehitetään toimintamalleja viranomaisyhteistyön koordinoimiseksi. 16. Lähipiiriä ja omaisia rohkaistaan tekemään lastensuojeluilmoituksia ja rikosilmoituksia poliisille. 17. Laaditaan suositukset medialle, miten perhesurmista ja oman lapsen surmista uutisoidaan. 18. Säädetään laki velvoitteesta tehdä määräajoin selvitys lähisuhteessa tapahtuneista henkirikoksista. Selvityksessä kartoitetaan rikokseen johtaneet olosuhteet ja taustalla olleet syyt, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lapsen suojelemiseksi ja mihin toimenpiteisiin olisi voitu ryhtyä lapsen suojelemiseksi. Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003–2012 http://www.intermin.fi/download/36314_352012.pdf?9e94076ae49ad188 Sosiaalityöntekijän puolustus: "Vilja Eerikalta oli vaikea saada tietoja"http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/sosiaalityontekijan-puolustus-vilja-eerikalta-oli-vaikea-saada-tietoja/4810780

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

"Ilman lääkärin tai terveydenhoitajan erikseen tekemää lastensuojeluilmoitusta sosiaalityöntekijät jäivät odottavalle kannalle, sen sijaan että olisivat ottaneet lapsen huostaan ja tehneet rikosilmoituksen. Vaitiolovelvollisuuden vuoksi esimerkiksi lääkärit eivät voi sitä tehdä.

Yhden kerran sosiaalityöntekijä oli jopa mukana, kun Vilja Eerikan oireita arvioitiin perheneuvolassa. Hän siis tiesi, millaisia asioita käynnillä käsiteltiin. Tarvittaviin toimiin tytön auttamiseksi ei kuitenkaan ryhdytty.

Lisäksi raportissa todetaan henkilöstön suuren vaihtuvuuden aiheuttavan "asiakasturvallisuusriskin"."

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/raportti...

Ensinnäkin lastensuojeluviranomaiset saavat kaikki tiedot lapsesta joka on asiakkaana ollut,tai on.Lääkäreillä on velvollisuus ,kuten poliisillakin tehdä ilmoitus. Jokaisella joka työskentelee lasten kanssa tms.ulkopuolisillakin,on velvollisuus,suorastaan usutetaan tekemään ilmoituksia perheistä.Sosiaaliviranomaisilla on taas velvollisuus tutkia ilmoitukset.Kun näillä sosiaaliviranomaisilla on poliisien kera,kaupungin lakimiesten jne.kera,aikaa ja halua tutkia ilmoituksia,joissa ei ole mitään näyttöä,eikä lapsessa vammoja,ei oireita,ei mitään mihin nojata,mikä tässä yhtälössä mättää?Syyttömät vanhemmat joutuvat pelkästä epäilystä kuulusteluihin,lapsineen,kun taas näkyvillä vammoilla ja kaikkien tiedoissa ja nähtävillä olevat rikokset eivät kiinnosta ketään.

Yksinhuoltajien lapsia vahdataan ja vanhempia vainotaan vuosikausia,selän takana tehdään omia johtopäätöksiä,lapsia painostetaan "kuulusteluissa"jne.jne.Kun taas ne lapset ja perheet,joiden ongelmat näkyvät päälle ,eivät saa apua,tai pahimpien annetaan rauhassa jatkaa.Yhtäkään surmaa ei ole estetty varhaisella puuttumisella,kuitenkin sitä mainostetaan rouvakerholaisten ja muiden tutkimusten tekijöiden,ja kirjojenkirjoittajien puolelta.Nyt on lisätty perheisiin kohdistuvaa varhaista puuttumista,varsinkin pienperheisiin ja uusioperheisiin,sekä eronneisiin.Sopiva "sosiaaliluokka" ja varallisuus tietysti karsii "epäilyjä",joten voi miettiä onko keskiaikaan nojaavat asennevammat oikea työkalu sos-ja terveydenhoidossa,jos tulokset ovat tätä luokkaa.

Kuinka on mahdollista ihminen joka soittaa poliisiapua kun hänen lapsensa henkeä uhataan,koko perhettä,ei kukaan saavu paikalle,eikä ihmistä oteta vakavasti?Kun taas uhkailija saa sympatiat puolelleen,ja perhettä rangaistaan lastensuojeluilmoituksella?

Missä vaikuttavuus,kun yhtäkään surmaa ei ole voitu estää,päinvastoin on jopa sysätty murhia eteenpäin,vauhditettu.Omituista näissä on myös se,että pienperheen asioista on kaikki tietävinään kaiken,ja neuvolasta koulun penkille perheitä kytätään ja tehdään jopa diagnooseja ihmisten mielialoista ja heidän psyykestään.Eli ns.asiantuntijoilla on kaukodiagnooseihin taitoa,muttei silloin kun kasvotusten,ja taustat tietäen,tapaa ihmisen,vammoineen.

Sosiaaliviranomaisilla on kuitenkin käsittämätön VALTA,es.laittaa huostahakemukset vireille,ja toimia syyttäjänä,suorittaa kuulustelut,tuomaroida ja tuomita.Mihin he ovat yhtä äkkiä valtansa kadottaneet?Myytti siitä etteivät he saisi tietoja,on urbaani legenda.Viranomaiset saavat kaikki tiedot ihmisestä,niin poliista,kuin pankkia myöten.Poliisilla on velvollisuus antaa virka apua sosiaaliviranomaisille.

Jos näillä on minkään estämättä tiedot saatavissa,kuten ON,mitä nämä puheet ovat?Millä ne kaikki lapset on kotoaan huostaanotettu,joilla ei ole edes VÄLITÖNTÄ vaaraa,tai edes sen uhkaa?Miten ne lapset saadaan poliisien avustuksella haettua kotoaan alta aikayksikön?Mikä on loppujen lopuksi koko systeemin tarkoitus,ja ketä/keitä se oikeastaan palvelee..Yhtä äkkiä ovat nämä mielivaltaakin käyttävät sos.viranomaiset tahdottomia,johdon käskyläisiä,kun tulee kyse vastuusta,ja omista päätöksistä,kasvoton systeemi ,koneistoksikin kutsuttu,on siis omiensakin kyykyttäjä?Mielivaltaan perustuvaa ja valikoivaa oikeutta siis?Omavalvonnan tulosta parhaimillaan,suoja ja omat lakimiehet turvanaan.

Kaikkia muita viranomaisia saa arvostella ,paitsi lastensuojelua ja sen toiminta tapoja.Miksi??Kenen lehmä on ojassa?Miksi perheet tekevät valituksia?Miksi ihmiset pelkäävät instanssia?Miksi perheitä traumatisoituu firman jäljiltä?Kuuluuko salailu ,ja perheiden selän takana toimiminen sos-ja terveydenhoitoon,lastensuojeluun?

Lastensuojelulaki on "uudistettu" 2008(silloin tuli myös huostakerroin,eli kerroin jonka mukaan kunta saa valtiolta rahaa huostaamiseen,muuta rahaa ei heru),joten ei voida vedota tekosyihin,etteikö systeemi ole mahdollistanut tietojen vaihtoa ynm.Eiköhän ole aika tunnustaa virheensä,joita on jatkettu ihmisten pyynnöistä huolimatta,ja palauttaa perheiden ja lastensa tukitoimet lainmukaiselle tasolle,samalla kun lastensuojelu alkaa hoitamaan sille kuuluuvaa tehtäväänsä,ilman liike toimintaan perustuvaa kulttuurimalliaan(huostabisnes 1,4 miljardia vuosi).

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

"Vain yksi maa ei hyväksy Lapsen oikeuksien sopimusta - USA
Somalia ilmoittaa ratifioivansa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen. Tämän jälkeen Yhdysvallat on maailman ainoa maa, joka ei ole pannut sopimusta toimeen.

Yhdysvaltain oma lainsäädäntö poikkeaa sopimuksesta esimerkiksi nuorisorikollisten kohtelun ja lasten elinikäisten vankeustuomioiden osalta"

http://yle.fi/uutiset/vain_yksi_maa_ei_hyvaksy_lap...

Väittävät että huostabisneksellä on mallinsa yhdysvalloista,ehkei nyt kuitenkaan ihan linnatuomioista ole otettu,vaikka bisnes joidenkin tietojen mukaan olisikin sovittua ,ja tuotteiden varmistamiseen nojaavaakin.Mikä merkitys on sillä,että huostafirmat ovat ulkomaisten käsissä,ja niiden samojen firmojen valtaa lisätään koko ajan?Tuleeko yksityiset vankilat?

Samaan aikaan ovat kunnat lakanneet kehittämästä omaa lastensuojeluaan,ja pienet toimijat katoavat konsernien kitaan.

Yh­dys­val­lois­sa lapsia tuomitaan elinkautiseen

"Amerikkalaisissa vankiloissa viruu yli 70 nuorta, jotka on tuomittu elinkautiseen vankeuteen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. He ovat olleet rikoksentekohetkellä 13-14-vuotiaita, mutta oikeudessa heitä on kohdeltu aikuisina.

Equal Justice Initiative -järjestön tilastojen mukaan alle 17-vuotiaita elinkautiseen tuomittuja on vankiloissa yli 2 000, ja heistä valtaosa kuuluu vähemmistöihin. Osa heistä ei ole syyllistynyt edes henkirikoksiin, vaan he ovat vain olleet väärään aikaan väärässä paikassa.

EJI-järjestö yrittääkin saada aikaan lakimuutoksen, jonka mukaan 13-14-vuotiaille pitäisi antaa mahdollisuus ehdonalaiseen.

Järjestön mukaan nykykäytäntö rikkoo lasten oikeuksien julistusta, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki muut valtiot paitsi Yhdysvallat ja Somalia.

Järjestö myös muistuttaa, että monet surullisenkuuluisat aikuiset sarjamurhaajat ovat saaneet lukuisia lain heille sallimia mahdollisuuksia anoa ehdonalaiseen pääsyä"

http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/yhdysvallois...

42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhe...

Toimituksen poiminnat